به وب سایت موسسه مشی فاخر خوش آمدید

درباره استاد

نام و نام خانوادگی: احمد یحیایی ایله ای

متولد:چهارم شهریور 1349

تحصیلات و مدارج علمی:

لیسانس ارتباطات از دانشگاه عالمه طباطبایی 

فوق لیسانس تحقیقات ارتباطات از دانشگاه آزاد اسالمی – تهران مرکزی

دکترای علوم ارتباطات از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

تجربیات:

مدیریت روابط عمومی، روزنامه، مجله، آموزش و تبلیغات به مدت 15سال
مدیر داخلی مجله بنیاد مسكن انقالب اسالمی و معاون روابط عمومی از سال 1370 تا 1376
رئیس روابط عمومی وزارت تعاون از سال 1376 تا 1379
سردبیر روزنامه توسعه1378
رئیس روابط عمومی و تبلیغات پارس تلفن کار در سال 1379
معاون اداره کل روابط عمومی رجاء از سال 1379 تا 1381
معاون مرکز آموزش و پژوهش رجاء از سال 1381 تا 1388
رئیس کل روابط عمومی ایران خودرودیزل از سال 1389 تا 1391
مشاوره منابع انسانی بانك تجارت از تا 1392 تا 1394
مشاور روابط عمومی وزارت نفت از 1393 تا 1395
مشاوره، تحقیق و آموزش ارتباطات، روابط عمومی، تشریفات و مشتری مداری در وزارتخانه ها، بانكها، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از سال 1389 تاکنون

افتخارات:

مدیر نمونه در دو شرکت دولتی و یك شرکت خصوصی
استاد نمونه دوره های آموزشی در ده سازمان. ده دوره
انتخاب هشت کتاب تالیف شده به عنوان کتب برتر روابط عمومی و ارتباطات در
کنفرانس های ملی و بین المللی.
انتخاب کتاب سال استان کرمان.
انتخاب 1 مقاله بعنوان مقاله برتر سمینارهای علمی.
مولف برتر شصت سال اخیر روابط عمومی ایران به انتخاب انجمن روابط عمومی
ایران.
 ستاره علمی روابط عمومی کشور در سالهای 1393 و 1394

سوابق آموزشی:

طی پانزده سال اخیر بالغ بر 500 دوره آموزشی برای 150 وزارتخانه، شرکت دولتی
و خصوصی برگزار شده است. با موضوعات: روابط عمومی، ارتباطات، مشتری مداری،
تكریم ارباب رجوع، تشریفات و…
طی ده سال بطور پراکنده تدریس در دانشگاههای آزاد اسالمی و علمی و کاربردی.
سخنرانی در بیش از 30 سمینار ملی و بین المللی

سوابق پژوهشی:

رئیس شورای پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکزی دردوران دانشجویی.

اجرای 40 مورد تحقیق کاربردی برای سازمانهای دولتی و خصوصی در زمینه
استانداردسازی روابط عمومی، برنامه ریزی استراتژیك روابط عمومی، کمپین تبلیغات
و اطالع رسانی، ارتباطات درون سازمانی، استانداردسازی تشریفات، رضایت سنجی
مشتریان و ذی نفعان، سنجش انتظارات مدیران، کارکنان، خانواده کارکنان و مشتریان

مقالات :

انتشار یكصد مقاله علمی و ترویجی درباره ارتباطات، روابط عمومی و مشری مداری در
نشریات تخصصی ارتباطات و روابط عمومی و نشریات عمومی.
ارایه 25 مقاله در سمینارهای ملی و بین المللی.

مهارتها:

کامپیوتر: مهارتهای هفت گانه ICDL الزم برای انجام کارها