مصاحبه زیر به همت تحریریه موسسه مشی فاخر در بهمن ماه 1396 انجام شده است ، میهمان این بخش سفیر محترم کره جنوبی در ایران است ، ایشان یکی از سخنرانان نخستین سمینار بین المللی CSR با عنوان مسئولیت اجتماعی، دولت و توسعه پایدار خواهد بود.

سوال 1 – در کشور کره جنوبی مسئولیت اجتماعی چه تعریف و کاربردی دارد؟      

دولت کره مفاهیم CSR را بر اساس تعاریف جهانی مانند UN Global ( سازمان معاهده جهانی) پذیرفته و در تجارت های داخلی و خارجی آن را مورد استفاده قرار می دهد.

UN Global  ، CSR را بدین گونه تعریف می کند. فعالیتهایی به منظور ترکیب و ارزش هایی چون حقوق بشر ، کارکنان ، محیط زیست ، مبارزه با فساد ، با استراتژی های درون سازمانی به منظور دستیابی به موفقیت های بلند مدت . به عبارت دیگر به منظور داشتن فعالیت ، سیاست ها و روش های بلند مدت شرکت هم زمان سود و سایر ارزش ها بایستی مورد توجه قرارگیرند.

– اتاق بازرگانی بین المللی CSR را اینگونه تعریف می کند. فعالیتهای داوطلبانه کسب و کار که به صورتی مسئولانه در قبال جامعه مدیریت گردد. اتاق بازرگانی بین المللی تاکید بر وجه داوطلبانه CSR دارد هر چند در برخی کشورها از الزامات قانونی محسوب می گردد.

– سازمان استاندارد جهانی CSR را بصورتی منسجم تر تعریف و بیان می نماید و تصمیمات و فعالیتهای مسئولانه می بایستی با در نظر گرفتن اثرات سازمان بر جامعه و محیط زیست بر پایه شفافیت رفتار اخلاقی باشد.

سوال 2- از نظر سفیر محترم کره جنوبی مسئولیت اجتماعی چه اهمیت و ضرورتی دارد؟

اگر چه سود از عوامل هدایت کننده فعالیتهای اقتصادی در دنیای تجارت است ولیکن امروزه CSR اهمیت بیشتری پیدا نموده چرا که علاوه بر ارزش آفرینی از استراتژی های ضروری در جهت اقدام به جامعه ای که به آن تعلق داریم محسوب می شود .

سوال 3- آیا در کشور کره قانون خاصی در راستای انجام مسئولیت اجتماعی وجود دارد؟

در اصل فعالیت های CSR بوسیله بخش های داوطلبانه در شرکتهای خصوصی هدایت می شود. و این فعالیتها الگوی مناسبی برای دولت بوجود آمده است.

باید به این نکته توجه داشت که نادیده گرفتن CSR اثرات منفی بر کشورهای خارجی را ایجاد می نماید.

سوء استفاده شرکتها در پرداخت دستمزد، شرایط نامناسب کاری، ایجاد آلودگی های محیط زیستی و استعفای ناگهانی کارکنان زمانیکه شرکت در شرایط بحرانی اجتماعی است، نه تنها از شهرت شرکت می کاهد بلکه تصویر کلی نسبت به کشور کره را نیز تحت تاثیر قرار داده و بدین ترتیب خللی در بازار رقابتی آن ایجاد می کند.

به همین دلیل از ماموریت های تعریف شده وزارت خارجه و سفارت کره در خارج از مرزهای کره برگزاری رویدادهایی به منظور افزایش آگاهی شرکتهای کره ای از مفهوم CSR می باشد.

سوال 4- از نظر ایشان چگونه می توان در ایران مسئولیت اجتماعی بصورت برد- برد به مرحله اجرا در آورد.

1- تبادل تجربیات شرکتهای ایرانی و کره ای در زمینه فعالیتهای CSR انجام شده برای بدست آوردن موفقیت در دنیای تجارت مسیر مناسبی می باشد.

2- رسانه ها ، شبکه های اجتماعی ، برگزاری گردهمایی در قالب همایش یا سمینار راههای مختلفیی در جهت بدست آوردن اگاهی های عمومی در زمینه می باشد.