بانک سپه

در این گزارش بانک سپه از تقسیم بندی سطح کارول استفاده کرده و به نظر می رسد خط مشی SR بدون هیچ تغییری کپی برداری از سطوح و متغییرهای کارول استفاده شده و صرفاً به تغییر آیتم های زیربخشی اکتفاشده است. البته ترتیب سطوح از پایین به بالا دچار تغییر شده که دلیل آن در اینجا ذکر نشده و این مسئله نشان می دهد یا مطالعه ای در این زمینه انجام نشده و به مشاوره صرف اکتفاشده، و یا اینکه پیشینه و سوابق تحقیق ارائه نشده است. انتظار است بانک سپه در راهبردهای مسئولانه خود قدرتمند تر از این ظاهرا شود، برای مدیران و کارمندان بانک آرزوی توفیق داریم. در ادامه می توانید خط مشی مسئولانه بانک سپه را مطالعه نمائید. واحد تحقیقات موسسه مشی فاخر.

بانک کشاورزی

در این گزارش بانک کشاورزی گزارش فعالیت های خود را با شعار به همه مردم ایران فکر می کنیم…

آغاز کرده، تعیین شعار و عدم کپی برداری از چهارچوب های مرسوم نشان از برنامه ریزی ، انجام مطالعه و دریافت مشاوره صحیح در زمینه مسئولیت اجتماعی دارد، بانک کشاورزی در مقدمه گزارش خود اشاره کرده که سازمانی است ذاتاً مسئولانه و فعالیت های آن به ارتقای خودکفایی و کیفیت زندگی اجتماعی می انجامد، بنظر می رسد مدیران یانک به خوبی به نقش خود و حدو مرزهای مسئولیت اجتماعی واقف هستند. ضمن تقدیر از همکاران محترم در بانک کشاورزی؛ باید عرض کنیم که مسیر حرکت در عمل به مسئولیت اجتماعی آنقدر پویا و شناور است که در دوایر و لایه های ذاتی آن نیز می توان دنبال خلاقیت در نوع عملکرد بود. لذا پیشنهاد می شود موارد زیر مورد توجه مدیران بانک در زمینه SR قرار گیرد.

بانک ملی ایران

بانک ملی در بخش درباره ما در کنار معرفی بانک ، معرفی مدیران، خط مشی ها و سیاست ها و قوانین و دستوالعمل ها بخشی با عوان مسئولیت اجتماعی را قرار داده که در آن سه بخش کلیدی بانک را معرفی کرده است: کمپین کارکنان/مسئولیت های اجتماعی سازمانی/ زنجیره امید(کودکان ایران ، فردای ایرانند)